Dịch vụ khác

Xử lý hàng dự án, hàng rời, hàng quá khổ, quá tải, container open top và container lạnh.

Xử lý hàng hóa triển lãm.

Xử lý hàng hành lý cá nhân.